Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek je firma Vella s.r.o. Náchod (dále jen "provozovatel").
 2. Provozovatel prohlašuje, že všechna data, údaje a informace na těchto stránkách jsou pravdivé a jsou v souladu s obecně závaznými obchodními Podmínkami a předpisy platnými na území České republiky.
 3. Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
 4. Na základě objednávky zaslané provozovateli, se provozovatel zavazuje dodat zboží dle přání a požadavku zákazníka.
 5. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené provozovatelem. Vztahy mezi kupujícím a provozovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 6. Aktuální cena je vždy zobrazena na webových stránkách nebo v platném ceníku. U cen je vždy uvedeno, zda zahrnují nebo nezahrnují DPH, případně co je součástí ceny. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí vždy ceny potvrzené v objednávce. Výsledná cena může být ovlivněna dopravou, zejména váhou zásilky a zvoleným způsobem doručení (dobírkový poplatek apod.)
 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

II. Objednávka a dodací podmínky

II a. Internetový obchod

 1. Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
 2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Vyobrazené zboží v internetovém obchodě je pouze informativní. Skutečné parametry a vzhled se mohou lišit. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.
 3. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující uvede své kontaktní údaje neúplné nebo v nesprávném tvaru.
 4. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám můžeme zaslat e-mailem nebo sdělit telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
 5. Objednávku můžete zrušit e-mailem nebo telefonicky bezprostředně po objednání, tzn. do doby expedice zboží, jeho výroby, popř. objednání zboží od našich dodavatelů. V ostatních případech je objednávka uzavřena v internetovém obchodě závazná a zákazník může od objednávky jednostranně odstoupit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 20% z ceny objednávky.
 6. Zrušení objednávky ze strany provozovatele může nastat v případě, že se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, popř. nastala výrazná změna ceny objednaného zboží.
 7. Provozovatel dodá zboží obratem, nejdéle však do 8 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že zboží nebude skladem a provozovatel nebude schopen toto zboží dodat v daném termínu, bude kupující kontaktován a bude s ním provedena dohoda o možnosti a dodání v náhradním termínu. V tomto případě má kupující rovněž právo na odstoupení od smlouvy.

 

II b. Zakázková výroba

 1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Vyobrazené zboží v internetovém obchodě je pouze informativní. Skutečné parametry a vzhled se mohou lišit. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.
 2. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující uvede své kontaktní údaje neúplné nebo v nesprávném tvaru.
 3. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
 4. Objednávku můžete zrušit e-mailem nebo telefonicky bezprostředně po objednání, tzn. do doby potvrzení objednávky provozovatelem.
 5. Není-li uvedeno a smluvními stranami dohodnuto jinak, je před započetím výroby požadována záloha ve výši 50 % z ceny zakázky. Doplatek je poté proveden formou dobírky při převzetí zboží.
 6. Termín dodání je dle možností 1-4 týdny od schválení grafických podkladů a zaplacení domluvených záloh. Přesný termín dodání je dohodnut individuálně při zadání objednávky s ohledem na možnosti výroby.
 7. Dodané grafické podklady ke konkrétní objednávce jsou zpracovány a následně Vám jsou vždy zaslány náhledy zpět ke konečnému odsouhlasení před tiskem. Tyto Vámi odsouhlasené grafické podklady bereme jako závazné pro realizaci tisku a nelze později uplatňovat připomínky a reklamace vztahující se k tiskovému provedení objednávky.
 8. Produkty společnosti VELLA s.r.o. jsou standardně označovány logem výrobce. Sportovní oblečení a textilní výrobky cedulkou o rozměru 12x24 mm, kovové konstrukce a jiné výrobky samolepkou o rozměru 16x38 mm.

 

III. Dodací podmínky, termín dodání

 1. Místem plnění je adresa uvedená v objednávce, neuvede-li kupující jinou adresu zaslání nebo nezvolí-li osobní odběr v provozovně v Náchodě.
 2. Objednané zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou při objednávání. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
 3. Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu vella@vella.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem nebo faxem provozovateli. Pokud je zákazníkem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.
 4. Případné reklamační řízení neopravňuje kupujícího k nezaplacení doplatku za reklamované zboží.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení celkové ceny zboží.

 

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. U zakázkové výroby je požadována záloha ve výši 50 % z celkové ceny před započetím výroby, není-li předem dohodnuto jinak.
 2. Kupující platí za zboží v hotovosti - platbou na dobírku, pokud není dohodnuto předem jinak.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí vždy ceny potvrzené v objednávce.

 

V. Vrácení zboží

 1. Zboží objednané v internetovém obchodě, dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do 14 dnů od převzetí zboží vrátit provozovateli (vztahuje se pouze na soukromé osoby, neplatí při osobním odběru zboží v kamenném obchodě).
 2. Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek:
 • doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady spolu s přiloženým písemným vyjádřením zákazníka o odstoupení od smlouvy a jasně vyznačeným číslem účtu, na který má být provedena úhrada za vrácené zboží. Nejlépe je nás kontaktovat předem.
 • zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a s kopií dokladu o koupi.
 • zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit.

V případě nedodržení některé z uvedených podmínek má provozovatel právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy, pokud tato byla účtována při objednání a dodání zboží.

 

VI. Záruka

 1. Záruční doba na výrobky prodávané prostřednictvím internetového obchodu je dva roky, počínaje dnem prodeje vyznačeném na dokladu o prodeji.
 2. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či skladováním.
 3. Výrobek zakázkové výroby je reprodukován podle dodané a kupujícím schválené grafické předlohy dle nejlepších dosažitelných možností. Při tomto procesu mohou vzniknout malé odchylky ve vyobrazení (nezbytné zesílení kontur, retuš netisknutelných detailů atd.) a barvě, které jsou podmíněny vlastnostmi používaných materiálů. Při takovýchto odchylkách je zakázka považována za bezchybnou.
 4. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +- 7 %. Při odchylkách v této toleranci je zakázka považována za splněnou a bez vady.
 5. U zboží zakázkové výroby určeného pro venkovní použití provozovatel prohlašuje, že toto bude nejméně po dobu 6 měsíců způsobilé k tomuto účelu. Provozovatel neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, nevhodným způsobem použití nebo jeho opotřebení je úměrné době používání. Rovněž neodpovídá za vady vzniklé nevhodným umístěním a působením extrémních povětrnostních podmínek.

 

VII. Reklamace

 1. V případě uplatnění reklamace kontaktujte naše obchodní oddělení
 2. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 3. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět provozovateli, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 4. Pro reklamaci je nutno doložit doklad o zakoupení zboží, který vám byl vystaven při nákupu tohoto zboží.
 5. Za neoprávněnou reklamaci se považuje: i udání závady, která se neprojeví, ale i opakované zasílání reklamovaného zboží bez potřebných dokladů k vyřízení reklamace.
 • Přirozené opotřebení a škody následkem nadměrné námahy neopravňují žádný nárok na reklamaci.
 • Škody, ke kterým dojde následkem neodborného použití, neopravňují žádný nárok na reklamaci.
 • Škody, ke kterým dojde následkem nesprávné montáže nebo uvedení do provozu, neopravňují žádný nárok na reklamaci.
 • Škody, ke kterým dojde následkem neodborné změny produktu, neopravňují žádný nárok na reklamaci.
 • Rezavá místa, která mohou vzniknout v důsledku zanedbání údržby nebo neodborné manipulace, nepředstavují vady.
 • Škrábance jsou normální opotřebení a nepředstavují žádné vady.
 • Zvlhlé a neosušené textilní části, mohou plesnivět a nepředstavují žádnou výrobně podmíněnou vadu.
 • Vlivem oslunění, potu, čisticích prostředku, otěru nebo častým praním nelze vyloučit vyblednutí barev.
 • Reklamace potisku se posuzuje přímo na zařízeních, pro které je vlajka, prapor, banner a ostatní určena, tj. na stožárech, držácích, zdech domu apd. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží vzniklé nevhodným umístěním, popř. působením nepříznivých povětrnostních podmínek. 


VIII. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

IX. Ochrana osobních dat

Provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího pouze pro vlastní potřebu.

Provozovatel se zavazuje, že data uvedená kupujícím při registraci nebo prodeji nebudou v žádném případě poskytnuta a zpřístupněna třetí osobě, a že data jsou dostatečně chráněna před zneužitím třetí osobou.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

X. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákoníku.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.